Қауымдастық келесі мақсаттар үшін құрылған:

- Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы жылыжай технологияларын енгізудің негізінде экономиканың аграрлық секторының жекелеген сегменттерінің дамуына жағдай жасайтын заңшығарушылық және құқықтық актілерді, мемлекеттік, салалық және жергілікті бағдарламаларды жасауға және қабылдауға көмектесу;

- алдыңғы қатарлы жылыжай жабдықтарын өндіруге, жеткізуге және пайдалануға мүдделі Қауымдастық мүшелерінің, аграрлық, өнеркәсіптік кәсіпорындардың және ғылыми-зерттеу ұйымдарының мүдделерін елдің заңшығару органдарында, үкіметте, мемлекеттік құрылымдарда, қоғамдық бірлестіктерде және халықаралық ұйымдарда білдіру және қорғау және соның негізінде отандық ауыл шаруашылық өнімдерін шығарудың өсуін қамтамасыз ету;

- Қауымдастыққа мүше кәсіпорындардың кәсіпкерлік қызметінің тиімділігін арттыру мақсаттарында олардың әрекеттерін үйлестіру және ортақ ұстанымды қалыптастыру. Өз мақсатына жету үшін Қауымдастық келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- Қауымдастық мүшелерінің қызметіне әсер ететін заңшығару және нормативтік актілерді, мемлекеттік билік пен басқару органдарының шешімдерін өз мүшелерінің жалпы мүдделеріне қатыстылығы тұрғысынан жүйелік талдауды және мониторингті жүзеге асырады;

- нормативтік құқықтық актілердің дайындалып жатқан жобаларына талдау жүргізеді және оларды Қауымдастық мүшелерінің мүдделерін ескере отырып, өзгертуге және жетілдіруге қатысты ұсыныстар дайындайды;

- Қазақстан Республикасында жылыжай технологияларын дамыту саласында тиімді нормативтік құқықтық базаны қалыптастыруға көмектеседі;

- мемлекеттік, атқару және заңшығару органдарына жылыжай технологиялары саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, мемлекеттік, салалық және жергілікті бағдарламаларды дайындауға кеңес беру түрінде қолдау көрсетеді;

- Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысымен қабылданған бағдарламалар, меморандумдар және жоспарлар шеңберінде Қауымдастық мүшелерінің қызметін үйлестіруді қамтамасыз етеді;

- мемлекеттік және қоғамдық органдарда, ведомстволарда және халықаралық коммерциялық емес ұйымдарда Қауымдастық мүшелерінің мүдделерін білдіреді;

- Қауымдастық мүшелерінің арасындағы өзара қарым-қатынастарды кеңейту, Қауымдастық мүшелері шығаратын, өндіретін, орындайтын және көрсететін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы ақпаратты өзара айырбастау үшін жағдай жасайды;

- Қауымдастық мүшелері шығаратын, өндіретін, орындайтын және көрсететін тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді пайдалану саласын кеңейту және өзге аграрлық және өнеркәсіптік технологиялармен интеграциялану процесін дамыту мақсаттарында бұл тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді танымал етуге жағдай жасайды;

- қорғалған топырақта көкөністер және өзге де ауыл шаруашылық өнімдерін жыл бойы өсіру мүмкіндігін қамтамасыз ететін отандық және шетелдік жылыжай технологияларын алға тартуды қамтамысз етеді;

- Қазақстанда қазіргі заманғы жылыжай технологияларын енгізу мақсаттарында отандық және шетелдік инвестицияларды тартуға көмек көрсетеді;

- Қазақстан Республикасында отандық және шетелдік компаниялардың қатысуымен жылыжай және онымен байланысты жабдықтарды, құрамдас бұйымдарды және қосалқы бөлшектерді өндіруді қалыптастыруға жағдай жасайды;

- Қауымдастыққа мүше ұйымдардың халықаралық байланыстарын және қарым-қатынастарын кеңейтуге, сыртқы экономикалық ынтымақтастықты дамытуға жағдай жасайды;

- жылыжай технологиялары саласында халықаралық стандарттарды енгізуге және оларды сақтауға жағдай жасайды;

- Қауымдастық мүшелерінің іскерлік абыройын күшейтуге бағытталған имидждік шараларды жүзеге асырады;

- Қауымдастық мүшелерін олардың қызметі саласындағы қажетті коммерциялық, маркетингтік және өзге де ақпараттармен қамтамасыз етеді;

- Қауымдастыққа мүше ұйымдардың қызметі саласындағы мәселелерге арналған тұрақты баспасөз басылымдарын дайындайды және шығарады;

- жылыжай технологиялары саласындағы мәселелерге қатысты семинарлар, конференциялар және симпозиумдарды ұйымдастырады;

- жылыжай технологиялары саласындағы мамндарды дайындау жөніндегі оқу орталықтарын құруды ұйымдастырады немесе оларды республикада әрекет ететін оқу орындарында оқытуды ұйымдастырады;

- Қауымдастық мүшелерінің авторлық және сабақтас құқықтарын құқықтық қорғауды қамтамасыз етеді;

- Қауымдастықтың міндеттерін орындауға жағдай жасайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындайды.

- содействиe в разработке и принятии в Республике Казахстан законодательных и правовых актов, государственных, отраслевых и региональных программ, стимулирующих развитие отдельных сегментов аграрного сектора экономики на основе внедрения современных тепличных технологий;

- представления и защиты в законодательных органах страны, правительстве и государственных структурах и общественных объединениях, международных организациях интересов членов Союза, аграрных, промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, заинтересованных в производстве, поставках и использовании передового тепличного оборудования и обеспечения на этой основе роста производства отечественной сельскохозяйственной продукции;

- разработки общей позиции и координация действий предприятий - членов Союза в целях повышения эффективности их предпринимательской деятельности; Для достижения своей цели Союз осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществляет систематический мониторинг и анализ законодательных и нормативных актов, решений органов государственной власти и управления, затрагивающих деятельность членов Союза на предмет соответствия общим интересам своих членов;

- проводит анализ готовящихся проектов нормативно - правовых актов и подготовку предложений по их изменению и совершенствованию с учетом интересов членов Союза;

- содействует формированию эффективной нормативно-правовой базы в сфере развития тепличных технологий в Республике Казахстан;

- осуществляет консультационную поддержку государственных, исполнительных и законодательных органов в подготовке нормативно правовых актов, государственных, отраслевых и региональных программ в сфере тепличных технологий;

- обеспечивает координацию деятельности членов Союза в рамках программ, меморандумов и планов, принятых Общим собранием членов Союза; - представляет интересы членов Союза в государственных и общественных органах, ведомствах и международных некоммерческих организациях;

- создает условия для расширения контактов между членами Союза, взаимного обмена информацией о товарах, работах и услугах, производимых, реализуемых, выполняемых и оказываемых членами Союза;

- содействует популяризации товаров, работ и услуг, производимых, реализуемых, выполняемых и оказываемых членами Союза с целью расширения сфер их использования и содействие процессам интеграции с другими аграрными и промышленными технологиями;

- обеспечивает продвижение отечественных и зарубежных тепличных технологии, обеспечивающих возможность круглогодичного выращивания овощной и иной сельскохозяйственной продукции в защищенном грунте;

- содействует привлечению отечественных и иностранных инвестиций в целях внедрения в Казахстане современных тепличных технологий;

- способствует налаживанию в Республике Казахстан производства тепличного и сопутствующего оборудования, комплектующих изделии и запасных частей к ним с участием отечественных и зарубежных компаний;

- способствует расширению международных связей и контактов организаций - членов Союза, развитию внешнеэкономического сотрудничества; - способствует внедрению и соблюдению международных стандартов в области тепличных технологий;

- осуществляет имиджевые мероприятия, направленные на укрепление деловой репутации членов Союза;

- обеспечивает членов Союза необходимой коммерческой, маркетинговой и иной информацией в сфере их деятельности;

- готовит и выпускает регулярное печатное издание, посвященное проблемам в сфере деятельности организаций – членов Союза;

- организует семинары, конференции и симпозиумы, освещающие вопросы в области тепличных технологий;

- организует создание учебных центров по подготовке специалистов в области тепличных технологий или организует их обучение в действующих в республике учебных заведениях;

- обеспечивает правовую защиту авторских и смежных прав членов Союза;

- выполняет иные функции, способствующие выполнению задач Союза, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

JSN Metro template designed by JoomlaShine.com